Terra Nostra

Boom onderzoek

Via boomtechnisch onderzoek krijg je inzicht in de gezondheid en stabiliteit van je bomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om problemen rond boomgroei te bestuderen of de boomveiligheid te beoordelen. Deze resultaten spelen een belangrijke rol in het boombeheer en -beleid.

De mogelijkheden van boomtechnisch onderzoek zijn haast eindeloos en stemmen we telkens af op jouw vraag. Dit zijn alvast enkele voorbeelden:

We gebruiken voor het boomtechnisch onderzoek professionele meetapparatuur en gieten alle resultaten in een helder rapport, aangevuld mét praktisch advies.

Boomveiligheidsinspectie

Om aan de wettelijke zorgplicht van je bomen te voldoen, is een visuele boomcontrole door een expert een must. Hoe vaak je die controle best laat uitvoeren, bepalen we na een risicoanalyse van de bomen.

De boomveiligheidscontrole gebeurt via een visuele controle van de bovengrond en de omgeving. We letten daarbij op afwijkingen, beschadigingen of symptomen die wijzen op een zwakke boomstructuur. Daarnaast checken we de scheutlengte, knop- of bladbezetting, knop- of bladgrootte en de kroonontwikkeling van de boom.

De resultaten van de boomveiligheidscontrole plaatsen we meteen in je digitale boombeheersysteem of converteren we naar een compatibel bestandtype voor jouw database. Voor bomen met een hoog risico geven we je telkens aanbevelingen. Denk daarbij aan snoeiwerk, een vervolgcontrole of extra onderzoek.

Stabiliteits- en breukvastheidsonderzoek

De stabiliteit en breukvastheid van een boom wordt bepaald door de volgende factoren:

 • de verhouding tussen de boomhoogte en de stamdiameter
 • het patroon en met name de diepte van de beworteling
 • aantasting aan de stam of het wortelstelsel door houtrot
 • aanwezigheid van mechanische gebreken
 • menselijke activiteiten die tot boomschade leiden, zoals wortelschade door graafwerkzaamheden of stamschade door aanrijdingen

Wanneer we – na een boominspectie of bij plotselinge scheefstand – twijfelen over de stabiliteit en/of breukvastheid van een boom, voeren we een trekproef uit. Maar een trekproef is ook nuttig voorafgaand aan bouwwerkzaamheden. Op die manier checken we vlot de impact van de werkzaamheden op de boom.

Tijdens de trekproef controleren we ook de boomtechnische kwaliteit en de omgevingsfactoren. Zo beschikken we over alle info om correct over de boomveiligheid te oordelen.

De resultaten van de trekproef bundelen we in een helder rapport, aangevuld met aanbevelingen.

Groeiplaatsonderzoek

Een goede groeiplaats is essentieel voor een gezonde groei van bomen. Bomen zijn voor de aanvoer van water en voedingsstoffen namelijk afhankelijk van hun wortelstelsel. In een stadsomgeving kampen bomen weleens met te weinig groeiruimte of een gebrekkige groeiplek. Dit leidt dan meestal tot een slechte conditie, verminderde boomgroei en vervroegde uitval. Daardoor halen stadsbomen vaak niet het gewenste resultaat.

Een groeiplaatsonderzoek geeft inzicht in de oorzaken van groeiproblemen en de gepaste oplossingen. Tijdens dit onderzoek brengen onze experten alle relevante eigenschappen van de ondergrondse en bovengrondse groeiplaats in kaart. Om inzicht te krijgen in de bodemopbouw, de bodemstructuur en de kwaliteit van de beworteling graven we profielsleuven en doen we grondboringen. Daarnaast onderzoeken we de bodemdichtheid, gashuishouding, zuurgraad en vochttoestand. Soms nemen we ook grondmonsters voor verdere laboratoriumanalyse.

De resultaten van ons onderzoek bundelen we in een overzichtelijk rapport, aangevuld met dringende en optionele aanbevelingen rond het verbeteren van de groeiplek.

Verplantbaarheidsonderzoek

Bij ruimtelijke ontwikkelingen en herinrichtingen staan er weleens bomen in de weg. Wij onderzoeken graag de mogelijkheden tot verplanting. Er zijn meerdere redenen waarom een boomverplanting beter is dan een verwijdering:

 • een (gezonde) boom verwijderen, is kapitaalvernietiging:
  • denk aan alle gedane investeringen om de boom aan te planten en jarenlang te onderhouden
  • en ook de boomwaarde (zoals opvang van vervuilende stoffen, CO2-opname, regenwateropvang) neemt toe met de leeftijd van de boom
 • door te verplanten kan de habitatfunctie van de boom behouden worden
 • volwassen bomen maken een locatie/wijk/gebied meteen een stuk aantrekkelijker en leefbaarder

Bij een onderzoek naar de verplantbaarheid bestuderen we zowel de bovengrond als ondergrond. Tijdens het bovengronds onderzoek brengen onze experten onder meer de boomsoort, afmetingen, conditie en de boomstructuur in kaart. Daarbij zijn de soorteigenschappen en de ervaringen bij het verplanten van die soort belangrijke criteria. Ondergronds analyseren we het bodemprofiel, de grondwaterhuishouding, de wortelopbouw en checken we of er kabels en leidingen aanwezig zijn.

Op basis van de onderzoeksgegevens kunnen we ook de kwaliteit van de toekomstige groeiplaats beoordelen. Zo is het onder meer van belang dat de bodemopbouw van de nieuwe groeiplaats dezelfde is als die van de oorspronkelijke groeiplaats.

De onderzoeksresultaten voegen we samen in een uitgebreid rapport, met adviezen rond de verplantbaarheid van de boom. We communiceren eerlijk over de haalbaarheid en de succesratio van de verplanting. Bij een gunstig advies, geven we ook aanbevelingen over de voorzorgsmaatregelen om de slaagkans van de verplanting te vergroten. Dit omvat de werkorganisatie, verplantmethode, de bereiding van wortelkluit, de transportroute en de voorwaarden voor de groeiplek op de nieuwe locatie.

Bewortelingsonderzoek

Via een bewortelingsonderzoek meten we de omvang en diepte van het wortelstelsel. De aanleiding voor een bewortelingsonderzoek is meestal overlast door wortelopdruk. Bovendien is een bewortelingsonderzoek nuttig om in te schatten wat de impact is van werkzaamheden op de bomen in het plangebied. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

 • geplande graafwerkzaamheden;
 • ruimtelijke (her)ontwikkelingen;
 • reconstructie van riolering;
 • als onderdeel van een BEA.

Bij een bewortelingsonderzoek graven we profielsleuven en doen we proefboringen om het patroon en de diepte van de beworteling te bepalen. Eventueel kan ook de grondradar en/of een Air-Spade worden ingezet. De grondradar is handig om een volledig beeld van het wortelprofiel te krijgen zonder daarbij schade aan de bodem, wortels of kabels en leidingen te veroorzaken. Klik hier voor meer informatie

De resultaten van het bewortelingsonderzoek en onze aanbevelingen vatten we samen in een rapport.

Bezonningsonderzoek

Een bezonningsonderzoek voeren we uit om de zon- en schaduweffecten van bomen in relatie tot bebouwing in beeld te brengen. Dit doen we door een 3D-model van de locatie te maken. Een bezonningsonderzoek is belangrijk om te bepalen of de geplande ruimtelijke ontwikkelingen hinder veroorzaken voor woningen in de omgeving. Ook particulieren kunnen perfect een bezonningsonderzoek aanvragen, wanneer zij overlast ervaren.

In België zijn er geen wettelijke eisen gesteld aan de hoeveelheid zonlicht die een gebouw hoort te krijgen. TNO heeft voor woningen een richtlijn opgesteld, die bestaat uit een lichte en strenge norm. In bijna alle gevallen wordt bij een bezonningsonderzoek de lichte norm gehanteerd. Volgens deze norm geniet een woning van voldoende zonlicht als er in de periode van 19 februari tot 21 oktober (8 maanden), 2 uur per dag direct zonlicht in de woonkamer is. 

Voorafgaand aan het onderzoek overleggen we met jou welke norm gehanteerd wordt. Als gemeente kan je zelf bepalen welke norm de voorkeur krijgt en dit vastleggen in je bomenbeleidsplan. De resultaten van het bezonningsonderzoek helpen je om daarin een keuze te maken.

Je ontvangt een gedetailleerd rapport, inclusief beeldmateriaal van het 3D-model. We geven ook telkens aan in welke mate de resultaten afwijken van de gehanteerde norm. 

Second opinion

Bij maatschappelijk gevoelige issues rond bomen of wanneer er twijfel bestaat rond de betrouwbaarheid van een boomonderzoek, kan het zinvol zijn om een second opinion te hebben. In dat geval onderzoeken we de situatie en geven we advies voor een constructieve oplossing.

Boomtechnisch toezichthouder

Tijdens projectuitvoeringen waar bomen bij betrokken zijn, treden we graag op als boomtechnisch toezichthouder om alle voorwaarden, verplichtingen en afspraken rond de bomen te bewaken. Zo ben je 100% zeker dat alle regelingen op papier in praktijk worden gebracht.

Al onze boomtechnische toezichthouders beschikken over tonnen praktijkervaring, zijn hands-on en hebben een oplossingsgerichte mentaliteit. Op die manier zijn jouw belangen als opdrachtgever en die van de bomen bij onze experts in goede handen.

Cookie melding OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang